Warunki handlowe

Niniejsze Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów dotyczących sprzedaży i dostaw towarów firmy MATEICIUC a.s. Kupujący poprzez zamówienie towaru akceptuje niniejsze warunki i przez podpisanie formularza „Zamówienie otrzymane” potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami. Te warunki wchodzą w życie z dniem 15.9.2021 i zastępują ogólne warunki handlowe z dnia 1.9.2020.

I. Realizacja dostaw
1) Dostawy towarów sprzedającego są realizowane na podstawie zamówień kupującego.

2) Każde zamówienie musi zawierać:

 • numer zamówienia, data;
 • inicjały kupującego: adres, osoba kontaktowa, telefon, fax, Regon, NIP, nazwa banku, numer konta bankowego, wypis z rejestru handlowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o rejestracji VAT;
 • specyfikacja wymaganych towarów, nazwa, kod, typ, rozmiar, ilość, opakowanie i inne nietypowe wymagania;
 • cena (patrz punkt II.);
 • wymagany termin odbioru / dostawy towarów (patrz punkt IV.2.1);
 • żądany sposób odbioru / dostarczenia towarów (patrz punkt IV.2.2, IV.2.3);
 • warunki płatności (patrz punkt III.).

3) Sprzedający potwierdzi zamówienie kupującemu bez zbędnej zwłoki pisemnie lub e-mailem, zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych wysyła formularz e-mailem „Zamówienie przyjęte” kupującemu. Jeśli sprzedający nie może spełnić wymagań zgodnie z przesłanym zamówieniem, uzgodni z kupującym telefonicznie lub pisemnie rozwiązanie zastępcze.

4) W przypadku, gdy kupujący stwierdzi nieprawidłowości w formularzu „Zamówienie przyjęte”, powinien w ciągu 24 godzin o takich nieprawidłowościach powiadomić sprzedającego telefonicznie +420/556 312 462, e-mailem objednavky@mateiciuc.cz, lub faksem + 420/556 730 417. Jeżeli wszelkie zmiany i nieprawidłowości nie będą zgłoszone w ciągu 24 godzin od złożenia formularza „Zamówienie przyjęte”, uważa się, że zamówienie jest wiążące dla obu stron.

II. Cena zakupu

1) Cena zakupu jest stanowiona przez umowę zakupu, ofertę cenową lub inną umową między sprzedającym a kupującym. Po złożeniu zamówienia, cena zakupu jest potwierdzona przez sprzedającego na formularzu „Zamówienie przyjęte”.

2) W przypadku dostaw spoza Republiki Czeskiej są ceny, w tym opakowania, wyrażone w EUR.

3) Ceny są ważne przez cały czas trwania umowy zakupu lub ograniczonej oferty cenowej pomiędzy sprzedającym i kupującym.

4) Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za zakupione towary cenę zakupu. Kupujący nabywa prawo własności do towarów aż po całkowitej zapłacie ceny zakupu w tym VAT, opłat za przewóz i opłat za pakowanie.

III. Warunki płatności 

1) O ile nie uzgodniono inaczej między stronami, cena zakupu jest płatna z góry gotówką lub przelewem na rachunek bankowy sprzedającego.

2) Faktura (dokument podatkowy), kupującemu będzie zwykle wystawiona na drugi dzień po ekspedycji towarów i zostanie wysłana pocztą elektroniczną, na żądanie pocztą.

3) W przypadku towarów nietypowych lub towarów na specjalne zamówienie, sprzedający zawsze wymaga płatności z góry ceny zakupu lub w gotówce, chyba że ustalono inaczej na piśmie.

4) Kupujący nie jest uprawniony do zatrzymania całości lub części ceny zakupu z powodu wzajemnych roszczeń, lub ze względu na reklamacje i nie jest uprawniony do jednostronnego zaliczenia na poczet ceny nabycia towarów i odsetek od opóźnionych płatności. W przypadku naruszenia tego postanowienia jest ustanowiona kara umowna w wysokości odpowiadającej zatrzymanej lub jednostronnie zaliczonej kwoty, jaką kupujący jest obowiązany niezwłocznie zapłacić sprzedającemu.

5) Przekazanie lub zastaw wierzytelności kupującego powstałych z umowy zawartej ze sprzedającym osobom trzecim jest dozwolone tylko za pisemną zgodą sprzedającego. W przypadku, gdy kupujący przekaże lub da w zastaw jakiekolwiek roszczenie wynikające z takiej umowy bez pisemnej zgody sprzedającego, sprzedający jest uprawniony do kary umownej w wysokości przekazanych lub zastawionych wierzytelności, lub jego części.

6) W przypadku opóźnienia kupującego w zapłacie faktur, uzgodnionej zaliczki lub innego zobowiązania finansowego, kupujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki. Roszczenie o odszkodowanie nie jest naruszone przez karę umowną. Umawiające się strony oświadczają, że uzgodnioną kwotę kar umownych uznają za uzasadnione i zrzekają się prawa do sądowego ich obniżenia.

IV. Wymagania dot. logistyki

IV.1. Opakowanie

1) Sprzedający zobowiązany jest do każdego zamówienia zapewnić prawidłowe opakowanie towarów proporcjonalne do charakteru towaru i rodzaju transportu.

2) W przypadku rurek OPTOHARD, które są dostarczane na drewnianych bębnach, sprzedawca nalicza kupującemu wartość opakowań zwrotnych w wysokości 100 % ich ceny zakupu. Aktualną wysokość zaliczki trzeba sprawdzić przed zamówieniem. Zaliczka jest zwracana po spełnieniu następujących warunków:

 • do 6 miesięcy zapłacona cena jest zwrócona w całości (po potrąceniu 100, - CZK amortyzacji);
 • pomiędzy 7-12 miesiącem zapłacona cena jest obniżona o 10% za każdy rozpoczęty miesiąc trwania, rozpoczynając od siódmego miesiąca;
 •  po 12 miesiącu cena zapłacona nie ulega zwrotowi. Zwrot ceny zapłaconej za opakowanie lub jej części jest uwarunkowany od zgodności numeru zwracanego opakowania wymienionego na fakturze. W przypadku uszkodzenia opakowania, cenę zwrotu obniża się o kwotę potrzebną do jego naprawy.

3) Koszty transportu opakowań zwrotnych z powrotem do sprzedającego ponosi kupujący, chyba że umówiono się inaczej.

IV.2. Dostawy

1) Dostawy będą realizowane w uzgodnionym terminie, który jest częścią formularza „Zamówienie przyjęte”.

2) Jeżeli kupujący żąda w ramach swojego zamówienia zapewnienia transportu towarów do pożądanego miejsca przeznaczenia, powinien wymienić:

 • dokładny adres docelowy, osobę do kontaktu i numer telefonu;
 • sposób wysyłania towarów: pocztą – paczka pocztowa tzw. (PROFI balík), koleją, samochodem sprzedającego lub ciężarówką partnera umownego (transport drogowy) sprzedającego, lub w inny sposób w ramach poprzedniej umowy. W przypadku paczki pocztowej (PROFI balík), opłata pocztowa obliczona jest według obowiązującej taryfy + opłata opakowaniowa w zależności od wielkości i wagi dostawy.

3) Dostawa towarów podlega warunkom dostawy INCOTERMS 2010: FCA Odry, chyba że strony postanowią inaczej.

4) Na miejscu dostawy towaru zostanie wykonane przejęcie przez kupującego towarów w celu ustalenia, czy dostawa nie zawiera oczywistych wad (zakres, ilość, jakość, czy opakowanie nie jest uszkodzone). Po przeprowadzeniu przejęcia towaru kupującemu zostanie potwierdzony dowód dostawy.

5) W przypadku, gdy dostawa będzie wykazywać wady ilościowe, które zostaną oznaczone na potwierdzonym dokumencie dostawy, sprzedający dostarczy brakujące towary w ciągu 5 dni roboczych w przypadku dostawy towarów w Republice Czeskiej i nie później niż 20 dni roboczych dostawy towarów za granicą.

6) Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek towarów w miejscu dostawy lub załadunek opakowań zwrotnych na własny koszt.

7) Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie odbioru.

IV.3. Składowanie

IV.3.1. Składowanie rur

1) Składowane rury muszą być chronione przed szkodliwymi wpływami - promieniowaniem cieplnym, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym (rury nie zawierają stabilizatora UV), uszkodzeniem mechanicznym, wpływem rozpuszczalników organicznych i tym podobne.

2) Zwoje nalezy skladować poziomo do wysokości max. 2 m. Czas magazynowania maksymalnie do 3 miesięcy. 

3) Temperatura montażowa jest w zakresie od -5°C do +50°C.

IV.3.2. Składowanie profilów

1) Profile potrzeba składować w pomieszczeniach suchych w pozycji poziomej. Maksymalny zalecany czas przechowywania profili z taśmą papierową, taśmą PE maks. 18 miesięcy, inne typy profili maks. 24 miesięcy.

V. Gwarancja, reklamacja

1) Długość i przebieg okresu gwarancyjnego są regulowane przez kodeks cywilny.

2) Jeżeli kupujący stwierdzi ukrytą wadę, sprzedającemu musi wysłać pisemną reklamację w ciągu 5 dni roboczych od jej odkrycia. Sprzedający jest wówczas zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania reklamacji, kupującemu zaproponować sposób załatwienia reklamacji.

3) Strony uzgodniły, że w przypadku wady usuwalnej, kupujący nie może żądać obniżenia ceny, jeśli wada jest usuwalna i kupujący w odpowiednim czasie i prawidłowo usunie wadę lub wymieni towar za towar bez wad.

4)  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas instalacji towarów, nieprzestrzegania zalecanej aplikacji lub instrukcji dostarczonych towarów, niewłaściwego obchodzenia lub przechowywania, zużycie spowodowane przez normalne użytkowanie towarów lub jeśli szkody zostały spowodowane przez osobę trzecią. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za normalne uszkodzenia mechaniczne (stłuczenia, zadrapania, deformację żeber) zewnętrznej ścianki rury (DUOHARD, DUOFLEX, KLIMAFLEX), wynikające z techniki produkcji lub transportem, które nie wpływają na funkcjonalność wyrobu.

5) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kupujący nie może potwierdzić przewoźnikowi dowodu odbioru towaru. Musi wykonać zapis i złożyć reklamację wobec przewoźnika.

6) Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie spowoduje przez naruszenie swoich obowiązków. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku kupującego, ponosi odpowiedzialność za rzeczywiste szkody do maksymalnej ceny towaru zapłaconej przez kupującego, na którego podstawie doszło do powstania szkody.

7) Sprzedający zapewni kupującemu na jego żądanie pisemne zapewnienie zgodności, certyfikaty lub protokoły badań, które są związane z  wyrobami. Wyroby i wyposażenie do instalacji powietrza, dla których są deklarowane właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, są zabezpieczone dodatkiem preparatu biocydowego z substancją aktywną, którą jest pirytionian cynku, nr CAS 13463-41-7.

VI. Inne

1) Żaden przejaw stron wykonany podczas negocjacji o umowie ani przejaw wykonany po podpisaniu umowy nie powinny być interpretowane w sprzeczności z postanowieniami umowy i nie tworzy żadnych zobowiązań żadnej ze stron.

2) Prawa sprzedającego wynikające z umowy lub jej naruszenia wygasają w ciągu czterech (4) lat od dnia, w którym prawo mogło być wykonywane po raz pierwszy.

3) Strony nie życzą sobie, aby poza wyraźnymi postanowieniami umowy, jakiekolwiek prawa i obowiązki były wnioskowane z istniejących lub przyszłych praktyk ustalonych między stronami, lub zwyczajów stosowanych ogólnie, lub w branży związanej z przedmiotem zamówienia, chyba że w umowie wyraźnie uzgodniono inaczej. Oprócz powyższego strony potwierdzają, że nie są im znane żadne ustanowione między nimi zwyczaje handlowe i praktyki.

4) Strony przekazały sobie wszystkie faktyczne i prawne okoliczności, o których w dniu podpisania umowy wiedziały lub musiały wiedzieć, a które są istotne do zawarcia umowy. Oprócz zapewnienia, które strony określiły w umowie, nie będzie żadna ze stron mieć innych praw i obowiązków w odniesieniu do wszelkich faktów, które wyjdą na jaw, a o których druga strona nie dostarczyła informacji w trakcie negocjacji umowy. Wyjątkiem będą przypadki, gdy strona celowo wprowadziła drugą stronę w błąd dotyczący przedmiotu umowy.

5) Odpowiedź kupującego, zgodnie z § 1740 ust. 3 kodeksu cywilnego, z dodatkiem lub odchyleniem, nie jest przyjęciem oferty do zawarcia umowy, nawet jeśli znacząco nie zmienia warunków oferty.

6) Strony wyłączają stosowanie następujących przepisów kodeksu cywilnego na tę umowę: § 557 (zasada contra proferentem), § 1805, pkt 2 (zakaz ultra duplum) oraz § 2950 (szkoda spowodowana przez informacje).

7) Żaden obowiązek wynikający z umowy lub z niniejszych ogólnych warunków handlowych nie jest obowiązkiem stałym, chyba że w umowie wyraźnie uzgodniono inaczej.

8) Strony jednoznacznie potwierdzają, że podstawowe warunki umowy są wynikiem negocjacji między stronami, każda ze stron miała możliwość wpływania na treść podstawowych warunków umowy zakupu.

9) Inne prawa i obowiązki stron podlegają przepisom ustawy nr 89/2012 Sb., kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami.


Kontakt

MATEICIUC a.s. - IČ: 60792825; NIP: CZ60792825; zarejestrowane w RH przy Sądzie okręgowym w Ostrawie, odd. B kładka 987


Aktualności

PF 2023
15.12.2022

Szęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.


Zimowy urlop ogólnozakładowy 2022/2023
01.12.2022

w okresie od 16.12.2022 do 08.01.2023.
Ostatnim dniem przyjmowania...


Taśma samoprzylepna PCV!
21.09.2022

Rozszerzamy naszą ofertę AKCESORIA do przewodów KLIMAFLEX SB o...


Szybki kontakt

Monika Vlčková sales representative

+420 556 312 433 +420 737 508 494

Created 2023 by Railsformers s.r.o. | Protection of privacy | Ustaw ciasteczka